PPC SERVER

PPC Server

Workflow

Software เชื่อมต่อระบบ CIP 4 จาก Prepress ไปยัง เครื่องพิมพ์ RMGT อย่างสบบูรณ์แบบ

ตัว Software ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

สามารถช่วยลดเวลาในการตั้งสี (Make Ready time) ทำให้ช่วยลดของเสียที่เกิดในกระบวนการก่อน OK Sheet