SINO - MV ร่วมกับ สวพ. และ บริษัทไซเบอร์ เอาเอ็ม(ไทย). จำกัด จัดสัมนา เมื่อวันที่ 13 กันยายน2559 เรื่อง Printing Quality and Rejecting dissimilarit. นวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์