ขอบคุณลูกค้าที่มอบงานพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์มาให้ทางบริษัทฯ จำนวน 200 แผ่น เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานและครอบครัว

พิมพ์ที่ ศิลปการพิมพ์ จังหวัดลำปาง

#ศิลปการพิมพ์